Course Code: AA

Vastuvõtt kuni 2015/2016. õ.-a

 • Automaatik on inimene, kelleta teised hakkama ei saa!
 • Õpetame mehaanika-, elektroonika- ja sellealaste infotehnoloogiliste süsteemide koostoimet.
 • Kaasaegne õppekeskkond, kus saab omandada kõik vajalikud oskused, et paigaldada, programmeerida, seadistada ja käitada energeetika-, tööstus-, ehitus-, põllumajandus-, veondus-, teenindus- jt ettevõtete automaatikaseadmeid ja -süsteeme.
 • TPT lõpetanu on võimeline automaatikaseadmeid vastavalt igale kapriisile valmistama ja kohandama.
 • Sinust saab osav spetsialist ja ka konkurentsivõimeline ülikooli pürgija.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldharidusõpingud 40 õppenädalat

  Emakeel
  Kirjandus
  Võõrkeel (inglise, saksa)
  Võõrkeel (vene)
  Matemaatika
  Füüsika
  Keemia
  Bioloogia
  Geograafia
  Ajalugu
  Inimeseõpetus
  Ühiskonnaõpetus
  Muusikaõpetus
  Kunstiõpetus
  Kehaline kasvatus

 • Üldõpingud 21 õppenädalat

  Sissejuhatus erialasse
  Elektrotehnika
  Materjaliõpetus
  Elektroonika alused
  Digitaaltehnika
  Joonestamine
  Arvutikasutus ja asjaajamise alused
  Majanduse ja ettevõtluse alused
  Tööseadusandluse alused
  Töö- ja keskkonnaohutus
  Suhtlemise alused ja klienditeenindus
  Tehniline dokumentatsioon
  Elektriohutus ja elektrialane seadusandlus

 • Põhiõpingud 46 õppenädalat

  Tehnilise mehhaanika alused
  Rakenduselektroonika
  Mikroprotsessortehnika
  Pneumoautomaatika
  Kvaliteedisüsteemid
  Programmeeritavad kontrollerid
  Hüdroautomaatika
  Masinjoonestamine
  Elektriajamid
  Automaatika mõõtmised
  Automaatjuhtimine
  Tööstuslikud infovõrgud
  Protsesside automatiseerimine
  Automaatikasüsteemide paigaldus ja käit
  Hoone ja soojusautomaatika

 • Valikõpingud 5 õppenädalat

  Valikkursus
  Elektroonikatööd
  Elektripaigaldustööd

 • Praktiline töö kooli töökodades 2 õppenädalat

  Lukksepatööd

 • Automaatiku praktika 25 õppenädalat

 • Lõpu- ja kutseeksamid 1 õppenädal

1 õppenädal ehk 40 akadeemilist tundi.

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpueksam.
 • Lõpetajatel on võimalik sooritada kutsekvalifikatsioonieksam kutsestandardi "Automaatik I" kohaselt.
 • Kooli lõpetanutele väljastatakse lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta.