Course Code: AA / AV

Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti või vene keel. Vastuvõtt alates 2016/2017. õ.-a

 • Automaatiku erialal õpetame elektrotehnikat ja elektroonikat, automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamist ja käitu, hooneautomaatikat, rakenduselektroonikat ja soojustehnika aluseid.
 • Kaasaegsese õppekeskkonnas saab omandada kõik vajalikud teadmised ja oskused, et paigaldada, programmeerida, seadistada ja käitada energeetika-, tööstus-, ehitus-, põllumajandus-, veondus-, teenindus- jt ettevõtete automaatikaseadmeid ja -süsteeme.
 • Automaatika eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  Elektrotehnika ja elektroonika alused
  Automaatiku alusteadmised
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
  Automaatikaseadmete ja -süsteemide käit
  Hooneautomaatika paigaldamine ja käit

 • Valikõpingud

  Eesti keel teise keelena *
  Vene keel **
  Erialane võõrkeel
  Rakenduselektroonika
  Soojustehnika alused
  Eriotstarbeline tarkvara - 3 EKAP
  Lukksepatööd - 3 EKAP
  Elektroonikatööd - 3 EKAP

 • * Kohustuslik vene õppekeelega õpperühmadele
  ** Kohustuslik eesti õppekeelega õpperühmadele

  • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
  • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja Automaatiku 4. taseme kutsetunnistuse.