Course Code: ET

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti või vene keel.
 • Elektroonikaseadmete tehniku erialal õpitakse elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamist, elektroonikaseadmete remontimist, mõõteriistade kasutamist testimiseks, elektroonikatööstuse töö ja tootmise korraldust, elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamist, elektroonikaseadmete koostamist ja tootmistehnoloogiat.
 • Õpingute käigus omandatakse oskused kasutada oma kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgida protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning koostada ja remontida elektroonikaseadmeid ja teostada elektroonikaseadmete vigade tuvastamist ning ettevalmistuse, et sooritada elektroonikaseadmete tehniku IV taseme kutseeksam.
 • Ainsana Eesti koolidest saab Tallinna Polütehnikumist ka rahvusvaheliselt tunnustatud tööstussertifikaadi IPC.
 • Elektroonikaseadmete tehniku eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed elektroonikaettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine
  Elektroonikaseadmete remontimine
  Mõõteriistade kasutamine testimiseks
  Töö ja tootmise korraldus elektroonika tööstuses
  Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine
  Elektroonikaseadmete koostamine ja tootmistehnoloogia
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

Õppekava rakenduskava
 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja Elektroonikaseadmete tehniku 4. taseme kutsetunnistuse
 • Töötada saab elektroonikatööstuses elektroonikaseadmete koostaja, elektroonikaseadmete remontija, veaotsija, tehniku või nendega lähedasel ametikohal.