Course Code: IT

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti või vene keel
 • IT-süsteemide spetsialisti erialal õpitakse rakendustarkvara, IT-süsteemide riistvara, arvutivõrke ja võrguseadmed, arvutivõrkude haldust ja võrguteenuseid, Windows-operatsioonisüsteemide haldust, Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldust, operatsioonisüsteeme, rakendusserverite haldust, skriptimisvahendeid jpm.
 • Õpingute käigus omandatakse oskused hallata arvutivõrke ja võrguseadmeid, hallata ja paigaldada tööjaamu ja servereid, hooldada ja seadistada rakendusi ja rakendusservereid, automatiseerida korduvaid haldustegevusi jne. ning ettevalmistuse, et sooritada IT-süsteemide spetsialisti IV taseme kutseeksam.
 • IT-süsteemide spetsialisti eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad. IT tööpõld on lai ja spetsialistid hinnas nii kodu kui ka välismaal.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained
  Eesti keel teise keelena (vene õppekeelega rühmadele)

 • Põhiõpingud

  Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
  Rakendustarkvara
  Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
  IT-süsteemide riistvara
  Arvutivõrgud ja võrguseadmed
  Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
  Windows-operatsioonisüsteemide haldus
  Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldus
  Operatsioonisüsteemid
  Rakendusserverite haldus
  Skriptimisvahendid
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja IT-süsteemide spetsialist 4. taseme kutsetunnistuse
 • Töötada saab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena, IT-tugisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina või mõnel teisel lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi.