Course Code: KTA

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel.
 • Tarkvaraarendaja erialal õpitakse programmeerimise aluseid ja programmeerimist, tarkvara arendusprotsessi, agiilsed tarkvaraarenduse metoodikaid, andmebaasisüsteemide aluseid, veebirakenduste loomise aluseid, tarkvarasüsteemide testimist, hajusrakenduste aluseid, infotehnoloogia juhtimist ja rakendamist organisatsioonides jpm.
 • Õpingute käigus omandatakse oskused teada ja tunda tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid, luua lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades objektorienteeritud lähenemist, kasutada rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid, dokumenteerida enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd ning ettevalmistuse, et sooritada tarkvaraarendaja IV taseme kutseeksam.
 • Tarkavaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist, tehnilist loomingulisust ning meeskonnatöö oskust. Oluline on õppimistahe, koostöövõime, kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
 • Tarkvaraarendaja eriala on võimalik õppida töö kõrvalt: õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ligikaudu üks kord kuus esmaspäevast laupäevani, õppeaastas on 10 sessiooni. IT tööpõld on lai ja spetsialistid hinnas nii kodu kui ka välismaal.

 • omandatud keskharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Põhiõpingud

  IT-valdkonna alusteadmised
  Programmeerimise alused
  Tarkvara arendusprotsess
  Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad
  Andmebaasisüsteemide alused
  Veebirakenduste loomise alused
  Tarkvarasüsteemide testimine
  Programmeerimine
  Hajusrakenduste alused
  Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

Moodulite rakenduskava
 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kooli lõputunnistuse keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta ja Tarkvaraarendaja 4. taseme kutsetunnistuse
 • Töö tarkvaraarendusmeeskonnas on mitmekesine: tegeleda tuleb nii tarkavara analüüsi ja disainiga - tarkvaraplaneerija, tarkvaraarhitekt, analüütik - kui ka programmeerimisega, samas üha enam liigutakse suunas, kus iga meeskonna liige peab oskama olla nii analüütik, disainer, arhitekt, programmeerija, testija kui ka projektijuht.