Course Code: TA

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti keel
 • Tarkvaraarendaja erialal õpitakse programmeerimise aluseid ja programmeerimist, tarkvara arendusprotsessi, agiilsed tarkvaraarenduse metoodikaid, andmebaasisüsteemide aluseid, veebirakenduste loomise aluseid, tarkvarasüsteemide testimist, hajusrakenduste aluseid, infotehnoloogia juhtimist ja rakendamist organisatsioonides jpm.
 • Õpingute käigus omandatakse oskused teada ja tunda tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid, luua lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles kasutades objektorienteeritud lähenemist, kasutada rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid, dokumenteerida enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd ning ettevalmistuse, et sooritada tarkvaraarendaja IV taseme kutseeksam.
 • Tarkavaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist, tehnilist loomingulisust ning meeskonnatöö oskust. Oluline on õppimistahe, koostöövõime, kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutus, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
 • Tarkvaraarendaja eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad. IT tööpõld on lai ja spetsialistid hinnas nii kodu kui ka välismaal.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  IT-valdkonna alusteadmised
  Programmeerimise alused
  Tarkvara arendusprotsess
  Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad
  Andmebaasisüsteemide alused
  Veebirakenduste loomise alused
  Tarkvarasüsteemide testimine
  Programmeerimine
  Hajusrakenduste alused
  Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja Tarkvaraarendaja 4. taseme kutsetunnistuse
 • Lõpetaja võib tööle asuda kõikidesse programmeerimise ja tarkvaraarendusega tegelevatesse ettevõtetesse. Töö tarkvaraarendusmeeskonnas on mitmekesine: tegeleda tuleb nii tarkavara analüüsi ja disainiga - tarkvaraplaneerija, tarkvaraarhitekt, analüütik - kui ka programmeerimisega, samas üha enam liigutakse suunas, kus iga meeskonna liige peab oskama olla nii analüütik, disainer, arhitekt, programmeerija, testija kui ka projektijuht.