Course Code: SA

Vastuvõtt alates 2016/2017. õ.-a

 • Telekommunikatsiooni spetsialisti erialal õpetame elektroonikat ja elektrotehnikat, mikroprotsessoreid ja digitaaltehnikat, raadiotehnikat ja arvutivõrke.
 • Kaasaegsetes laborites saab omandada kõik vajalikud teadmised ja oskused, et teada ja tunda erinevate side- ja arvutivõrkude toimimist, koostada sidesüsteeme ning kasutada uusimat side- ja arvutitehnikat.
 • Telekommunikatsiooni nooremspetsialiste eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  Tehnilise mehhaanika alused
  Mikroprotsessortehnika
  Masinjoonestamine
  Mõõtmised
  Infoturve
  Arvutite riistvara
  Telekommunikatsiooni alused
  Tugivõrgud
  Traadita sidevõrgud
  Elektroonikakomponendid
  Automaatika alused
  Raadiotehnika I
  Kaabeldussüsteemid
  Side- ja liiniseadmed
  Turvasüsteemid, valve- ja signalisatsiooniseadmed
  Raadiolainete levi ja antenni-fiiderseadmed
  Raadiosaatjad ja -vastuvõtjad
  Side- ja raadiomõõtmised
  Arvutivõrgud
  Skeemitehnika

 • Valikõpingud

  Raadiotehnika II
  Televisiooni-, video- ja helitehnika I
  Kaabeldustööd
  Side-elektroonikatööd

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti 4. taseme kutsetunnistuse.