Course Code: SA

Vastuvõtt kuni 2015/2016. õ.-a

 • Telekommunikatsiooni spetsialist teab, kuidas jõuab pilt telerisse või internet sinu arvutisse!
 • Kaasaegsetes laborites saab uurida kõiksuguste elektrooniliste vidinate sisemust, erinevate sidevõrkude toimimist, koostada sidesüsteeme ja kasutada uusimat sidetehnikat.
 • Õpetame, mismoodi heli ja pilt juhtmes liiguvad, kes seda korraldab ja koordineerib.
 • TPT lõpetaja omab laialdasi sidetehnilisi teadmisi, mis võimaldavad kohe asuda erialasele tööle või minna edasi õppima ja saada tippspetsialistiks.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldharidusõpingud 40 õppenädalat

  Emakeel
  Kirjandus
  Võõrkeel (inglise, saksa)
  Võõrkeel (vene)
  Matemaatika
  Füüsika
  Keemia
  Bioloogia
  Geograafia
  Ajalugu
  Inimeseõpetus
  Ühiskonnaõpetus
  Muusikaõpetus
  Kunstiõpetus
  Kehaline kasvatus

 • Üldõpingud 21 õppenädalat

  Sissejuhatus erialasse
  Elektrotehnika
  Materjaliõpetus
  Elektroonika alused
  Digitaaltehnika
  Joonestamine
  Arvutikasutus ja asjaajamise alused
  Majanduse ja ettevõtluse alused
  Tööseadusandluse alused
  Töö- ja keskkonnaohutus
  Suhtlemise alused ja klienditeenindus
  Tehniline dokumentatsioon
  Elektriohutus ja elektrialane seadusandlus

 • Põhiõpingud 38 õppenädalat

  Tehnilise mehhaanika alused
  Mikroprotsessortehnika
  Masinjoonestamine
  Mõõtmised
  Infoturve
  Arvutite riistvara
  Telekommunikatsiooni alused
  Tugivõrgud
  Traadita sidevõrgud
  Elektroonikakomponendid
  Automaatika alused
  Raadiotehnika I
  Kaabeldussüsteemid
  Side- ja liiniseadmed
  Turvasüsteemid, valve- ja signalisatsiooniseadmed
  Raadiolainete levi ja antenni-fiiderseadmed
  Raadiosaatjad ja -vastuvõtjad
  Side- ja raadiomõõtmised
  Arvutivõrgud
  Skeemitehnika

 • Valikõpingud 13 õppenädalat

  Raadiotehnika II
  Televisiooni-, video- ja helitehnika I
  Valikkursus
  Kaabeldustööd
  Side-elektroonikatööd

 • Praktiline töö kooli töökodades 2 õppenädalat

  Lukksepatööd

 • Telekommunikatsiooniseadmete spetsialisti praktika 25 õppenädalat

 • Lõpu- ja kutseeksamid 1 õppenädal

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpueksam.
 • Lõpetajatel on võimalik sooritada kutsekvalifikatsioonieksam kutsestandardi "Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I" ja pärast nõutava töökogemuse omandamist, on võimalik sooritada kutseeksam "Telekommunikatsioonitehnik III" kohaselt.
 • Kooli lõpetanutele väljastatakse lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta.