Course Code: TT

 • Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti keel.
 • Trükitehnoloogias toimub spetsialiseerumine trükiettevalmistaja või ofsettrükkali erialale.
 • Trükiettevalmistaja tööülesanneteks on trükikotta saabunud kujundusmaterjali trükiks ettevalmistamine ja trükivormide valmistamine. Peamiselt tegeleb ta trükikotta saabunud elektroonilise algmaterjali (kujundusfailide) kontrolli, poognamontaaži ning trükiplaatide valmistamisega. Väiksemates trükikodades võivad lisanduda kujundus- ja küljendustööd. Trükiettevalmistaja omab teadmisi ofset- trüki tehnoloogiast, trükiste kujundus- ja küljenduspõhimõtetest, skaneerimisest, teksti- ja fototöötlusest, värvilahutusest ja värvihaldusest, poognamontaažist ning trükiste järeltöötlusest. Õpingute käigus omandatakse ettevalmistus, et sooritada trükiettevalmistaja IV taseme kutseeksam.
 • Trükkali ülesanne on trükimasina abil trükkimine. Ta jälgib ja kontrollib pidevalt kogu tööprotsessi, samuti tegeleb masina häälestamise ning trükitava mater- jali ettevalmistamisega. Trükkali elukutse eeldab süsteemsust, hoolikust, järjekindlust ja pühendumist ning nõuab keerulise seadmepargi käsitsemis- ja hooldusoskust. Õpingute käigus omandatakse ettevalmistus, et sooritada ofsettrükkali IV taseme kutseeksam.
 • Trükitehnoloogia eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud (ühised)

  Trükiste tootmine
  Trükikvaliteedi juhtimine
  Digitaaltrükk
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

  • Põhiõpingud (spetsialiseerumine trükiettevalmistaja erialale):
   Trükiettevalmistus
   Trükiste kujundamine
   Multimeedium
  • Põhiõpingud (spetsialiseerumine ofsettrükkali erialale):
   Trükimasinad
   Trükkimine

 • Valikõpingud

  3D graafika ja trükk
  Siiditrükk
  Tampotrükk
  Videotehnika ja filmimine
  Trükiste personaliseerimine
  Fotograafia
  E-Kirjastamine
  Fleksotrükk
  Trükiste järeltöötlus
  Ofsettrükimasinal trükkimine (trükiettevalmistajale)
  Trükiste kujundamine (ofsettrükkalile)

Õppekava rakenduskava
 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ning kas trükiettevalmistaja või ofsettrükkali 4 taseme kutsetunnistuse.
 • Tööle võib asuda trükikodades, reprokeskustes, ajalehtede toimetustes, disaini- ja reklaamibüroodes jne.