Visioon

Tallinna Polütehnikum on pikaajaliste traditsioonidega, väga hea mainega, kaasaegse õpikeskkonnaga ja edumeelne keskastme tehnikaharidust pakkuv kutseõppekeskus Eestis. Visiooni elluviimiseks täidab Tallinna Polütehnikum edukalt ja efektiivselt talle pandud ülesandeid ja seatud eesmärke, olles edukas, konkurentsivõimeline, koostööaldis ja avatud.

Missioon

Meie missioon on pakkuda noortele ja ka vanemaile tehnikast huvitatud õppijaile võimalust saada kaasaegset keskastme tehnikaharidust, olemaks konkurentsivõimeline nii kodu- kui välismaal läbi omandatud teadmiste ja oskuste, laia silmaringi ja valmisolekuga elukestvaks õppeks.

Meie põhiväärtused

Järjepidevus – ajakohane tehnikaharidus läbi põlvkondade;
Innovaatilisus – avatus kõigele uuele ja progressiivsele;
Kvaliteet – õppimisel, õpetamisel, majandamisel, eestvedamisel;
Hoolivus – üksteisest, keskkonnast ja kõigest meie ümber;
Efektiivsus – otstarbekus, säästlikkus ja eesmärgistatus;
Professionaalsus – protsessis ja tulemuses;
Konkurentsivõimelisus – elukestva õpi- ning töövõime kujundaja.