Tallinna Polütehnikumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna esindusorgan. ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis koosneb kooli I – III kursuse päevaõppe õpperühmade rühmavanematest, kes viibivad auditoorsel õppetööl (st. ei viibi ettevõttepraktikal) ning õpilaskonna vabatahtlikest, kes on avaldanud soovi õpilasesindusega liitumiseks.

ÕE tegevuse eesmärgid:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
  • parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi ja aidata kaasa õpilaste omavahelise suhtlemise soodustamisele;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;
  • pakkuda eneseteostamise võimalust aktiivsetele õpilastele;
  • kaasata aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse;
  • arendada koostööd teiste koolide õpilasesindustega, piirkondlike- ja vabariiklike organisatsioonidega nt Eesti Õpilasesinduste Liiduga.

Õpilasesinduse juhtorgan on ÕE juhatus, kes valitakse ÕE liikmetest. Juhatus on 7-liikmeline: esimees, aseesimees ja sekretär ning alaliste toimkondade juhatajad: õigus- ja sotsiaaltoimkond, kultuuritoimkond, sporditoimkond, tehnikatoimkond.

Tallinna Polütehnikumi õpilaskonna põhikiri

Kui soovid kaasa rääkida koolielu arendamisel ning tahad midagi reaalset selle nimel ka ära teha, siis liitu Tallinna Polütehnikumi õpilasesindusega!
Kirjuta meile oma soovidest, ettepanekutest, muredest: oejuhatus (at) tptlive.ee! Või astu läbi B-maja ruumist B106 kolmapäeviti kl. 12.00 – 12.30.

3. oktoobril toimus Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse 2018/2019. õppeaasta I üldkoosolek, 29. novembril 2018 valis õpilasesindus endale uue juhatuse.