Vabariigi Valitsuse 19.06.2008.a. korralduse nr. 281 “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kava 2007 – 2015 raames soetati projekti nr 2.5.0201.15-0090 „Digitaalne trükiseade koos printserveriga“ tulemusena Tallinna Polütehnikumile 2015. aastal uus digitaalne trükiseade koos printserveriga. Soetuseks korraldati avatud menetlusega riigihange (viitenr. 161996, avaldatud 10.04.2015.a.) ning vastavalt projekti ajakavale tarniti ja rakendati seade tööle 2015.a. septembris. Peale 2015.a. oktoobris toimunud kasutajakoolitust kooli töötajatele on seade täielikult kasutusele võetud ning projekt edukalt ja tulemuslikult lõppenud ning seadmeid kasutatakse aktiivselt õppetöös

EL_Regionaalareng_horisontaal

Vabariigi Valitsuse 19.06.2008.a. korralduse nr. 281 “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kava 2007 – 2015 raames soetati projekti “Praktilise väljaõppe ruumide sisustus ja õppetehnika” tulemusena ajavahemikul 04.01.2010 – 30.06.2011 Tallinna Polütehnikumile hulgaliselt uut sisustust ja õppetehnikat praktilise väljaõppe ruumidesse, sealhulgas laboritesse ja õppetöökodadesse. Projekti raames teostatud soetused toimusid vastavalt Sihtasutuse Innove poolt 03.12.2009.a. allkirjastatud toetuse taotluse rahuldamise otsusele  nr. 4-3/512/2.5.0200.09-0050.

Projekti käigus teostati 9 rahvusvahelist ja 4 lihtmenetlusega riigihanget, mille tulemusega uuendati 246 õppetöökoha sisustus ja õppetehnika. Projekti lõppes 30.06.2011.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal

Vabariigi Valitsuse 19.06.2008.a. korralduse nr. 281 “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” investeeringute kava 2007 – 2015 raames renoveeriti projekti “Pärnu mnt. 57 / Liivalaia 2 hoone renoveerimine” raames ajavahemikul 16.07.2009-20.07.2011 Tallinna Polütehnikumi õppehooned. Renoveerimine toimus vastavalt Sihtasutuse Innove poolt 04.08.2009.a. allkirjastatud toetuse taotluse rahuldamise otsusele  nr. 4-3/198/2.5.0200.09-0045.

Renoveerimistööde projekti koostas AS YIT Ehitus. Ehitus-renoveerimistööd teostati OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse AS ühispakkumuse alusel; omanikujärelevalvet teostas AS Telora-E. Renoveerimistööde lõppedes väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 21.07.2011 kasutusloa nr. 114501 ehitise laiendamisel (Tallinna Polütehnikumi õppehoone, Tallinn, Pärnu mnt. 57 / Liivalaia 2) ning sellega seonduvalt 20.07.2011 kasutusload nr. 11490, 11491, 11492, 11493, 11494, 11495, 11496 (parkla, teed, haljastus; elektrikaabel; drenaažitorustik; soojatorustik; veetorustik; sadeveetorustik; kanalisatsioonitorustik) ja kasutusload nr. 11497 ja 11498 ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise püstitamisel (varjualune 3-le autole ning prügikonteinerite hoidla).

EL_Sotsiaalfond_horisontaal