Projekti sisu: Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti ITSVET eesmärgiks oli välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.

Kõigepealt viidi läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel loodi kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard. Seejärel koostati vastav õppekava ning sobiliku sisuga õppematerjalid, mis baseeruvad praktilise ja töökeskkonna-lähedase õpetamise metoodikal SCRUM. Projekt hõlmas õppekava ja õppematerjalide piloteerimist kolmes riigis, samuti tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajate koolitust.

Tallinna Polütehnikum vastutas õppematerjalide väljatöötamise projektitegevuste eest, osales projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimisel, õppekava koostamises, koolituse korraldamisel ning õppekava testimisel.

Detailsem projektiinfo asub:

Projekti väljundid: väljatöötatud õppekava, õppematerjalid, metoodika ja juhendmaterjalid väljundmaterjalide kasutamiseks asuvad https://learnit.bcskoolitus.ee/.

Projekti periood: 1.12.2015 – 31.03.2019

Projekti partnerid: Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Tallinna Polütehnikum, Riia Tehnikakolledž, Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Projekti rahastaja: Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic toetusega, kelle panus on 966 049,50€, millele lisandub kaasrahastus 194 073,10€. Projekti eelarve kokku 1 160 122,60€.

Kontakt: Heiki Tähis, tel. +372 56 957 000, e-post: heiki.tahis(at)tptlive.ee