22 mai

21. – 24. aprillini 2009 toimus Taanis, Holbaekis haridusjuhtide õppelähetus teemal „How is quality assessment managed at a medium-size vocational college in Denmark“ (Kuidas on korraldatud kvaliteedijuhtimine Taanis keskmise suurusega kutseõppeasutuses). Aasta tagasi oli selle lähetuse konkursile taotluse esitanud ka Tallinna Polütehnikumi erialaosakonnajuhataja-kvaliteedijuht Helen Pärk, kes ainsana Eestist selles õppelähetuses ka viibis.

Sihtasutuse ARCHIMEDES poolt finantseeritavad haridusjuhtide õppelähetused on kuni ühenädalased lähetused erinevatesse Euroopa riikidesse Euroopa elukestva õppe programmi raames, lähetuste eesmärgiks on võimaldada eri tasandite haridusala otsustajatel erinevatest Euroopa riikidest vahetada kogemusi ühist huvi pakkuvatel hariduspoliitilistel teemadel.

Taani õppelähetuse raames külastati EUC Nordvestsjaellandi erinevate koolide õppehooneid (kahte Holbaekis ja ühte Audebos), samuti kutseõppeasutusi Roskilde Tekniske Skole ja Roskilde Slagteriskole. Kõikides külastatud koolides toimusid esitlused, mille käigus anti ülevaade koolist, seal õpitavatest erialadest ja samuti kooli kvaliteedijuhtimisest, toimusid elavad vestlused, mille käigus nii õppelähetuses viibijad kui ka vastuvõtjad esitasid vastastikku huvipakkuvaid küsimusi ning otsisid sarnasusi ja ka erinevusi kõikide osalenud riikide hariduselus ja koolide kvaliteedijuhtimisel. Õppelähetuses osales kokku seitse erinevat haridusvaldkonna töötajat üle kogu Euroopa, neist kaks Saksamaalt, üks Suurbritanniast, üks Hispaaniast, üks Portugalist, üks Türgist ja üks Eestist, kõikidel osalejatel oli ülesandeks tutvustada oma kooli, oma töökohta ja oma riigi haridussüsteemi. Täiendava ülesandena räägiti oma tööst SWOT-analüüsi võtmes.

Vastuvõtjate poolt oli programm hästi planeeritud, tegevusterohke ja andis selge ülevaate, kuidas kvaliteedialased tegevused Taani kutseõppeasutustes on korraldatud. Kõikidele lähetuses osalejatele oli väga huvipakkuv nn. „alarm-system“, mis tähendab kõrgendatud järelevalvet õpilaste üle, et ennetada väljalangevust ja vähendada põhjuseta puudumisi, samuti oli tähelepanuväärne piirkonna kvaliteedijuhtide koostöö: omavaheline tihe suhtlemine ning andmete, kogemuste ja praktika jagamine, veel oli võimalik tutvuda koolide kvaliteedialaste tulemuste ja näitajatega, mis koolide veebilehtedel on kõikidele avalikult kättesaadavad.

Taanipoolsed vastuvõtjad tutvustasid kohalikke kombeid ja kultuuri, soovijatel oli võimalus tutvuda tüüpiliste Taani kodudega (korraldajad viisid õppelähetuses viibijad endi kodudesse), külastati Põhja-Euroopa suurimat muusikafestivalide toimumiskohta Roskildes, tutvuti Holbaeki lähiümbrusega ja külastati viikingilaevade muuseumi. Õppelähetus leidis kajastamist ka kohalikus ajalehes, milles ilmus kaks teemakohast artiklit.

Tallinna Polütehnikumi erialaosakonnajuhataja-kvaliteedijuhi Helen Pärki jaoks oli olulisim leida sarnaseid jooni Eesti ja Taani koolide kvaliteedijuhtimises ning saada kindlust, et nii mured kui ka rõõmud on kõikjal ühesugused. Väga huvitav ja kindlasti ka meil osaliselt rakendatav, on õpilaste väljalangemist ennetav süsteem, samuti ka see, kuidas uuendada õpetajate eneseanalüüsi ja arenguvestluste süsteemi. Veel sai selgeks, et koolide kvaliteedijuhid vajaksid kasvõi piirkonnitigi kooskäimise võimalust, et õppida üksteiselt ja jagada omi ideid ja kogemusi. Kokkuvõtteks võib öelda, et õppelähetus andis juurde julgust hakata tegema parendusi senistes kvaliteeditegevustes ja teadmist, et kvaliteedijuhtimine on praegu Euroopas jõudsalt arenenud ja seda eriti kutseõppeasutustes.

  

Fotodel: vestlusring, koolide külastus. Fotod: H. Pärk, erakogu.