Õpilasele

Toetused

Õpilastel on võimalik saada põhitoetus, eritoetust ja sõidukulude hüvitist.


Põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulude katmiseks.

Eritoetus on ühekordne või kuni viieks kalendrikuuks määratud regulaarne igakuine toetus õpilasele, kes on sattunud olukorda, mille asjaoludest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama.

Sõidukulude hüvitis on kooli statsionaarses õppes kutseharidust omandavatele õpilaste, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tallinna linnas, sõidukulude katmine kooli ja elukoha vaheliseks sõiduks ühistranspordiga.

Tingimused ja taotlusvormid:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 9 (Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Vaata ka:

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (§2p1, §6lg1p2 ja §5lg5)

Haridus- ja Teadusministri 02.09.2015.a. määrus nr. 41 "Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus"

Põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulude katmiseks.

Eritoetus on ühekordne või kuni viieks kalendrikuuks määratud regulaarne igakuine toetus õpilasele, kes on sattunud olukorda, mille asjaoludest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama.

Sõidukulude hüvitis on kooli statsionaarses õppes kutseharidust omandavatele õpilaste, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tallinna linnas, sõidukulude katmine kooli ja elukoha vaheliseks sõiduks ühistranspordiga.

Tingimused ja taotlusvormid:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 9 (Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Vaata ka:

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (§2p1, §6lg1p2 ja §5lg5)

Haridus- ja Teadusministri 02.09.2015.a. määrus nr. 41 "Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus"