VÕTA kord

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine toimub vastavalt kooli VÕTA korrale.


VÕTA eesmärk on:

Väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

Suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

Võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;

Võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Tingimused:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 3 (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord)


Avalduse esitamine Tahvlis: juhend
 


Formaalne õpe

  Dokumendid
Üldhariduskooli üldharidusained Ainevaldkonna kursuste õpitulemused ja õppesisu
Kutseharidusest üldharidusained Akadeemiline digiõiend
Kutseharidusest erialaained Mooduli õpiväljundid ja teemad*
Ülikool Ainekaart, lõputunnistus, hinneteleht, akadeemiline õiend**

*Poolikuid mooduleid üle kanda ei saa. Kui moodul koosneb erinevatest teemadest, siis teema arvestamine toimub juhtumipõhiselt. Esitatavad dokumendid: ainekaart/mooduli kaart, lõputunnistus, hinneteleht, akadeemiline õiend

**Ligilähedase eriala puhul lõputunnistus

 

Näide: Õpitee moodul - 5 EKAP 

  Õpitee -
2 EKAP 
Majanduse alused -
2 EKAP
Karjääriplaneerime/
Kutsealane areng -
1 EKAP
Dokumendid
Kutseharidus saab 1:1 üle kanda saab 1:1 üle kanda saab 1:1 üle kanda kui õpilane 
on õppinud sama 
või ligilähedast eriala
Akadeemiline digiõiend
Gümnaasium Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu - Valikkursuse õpitulemused ja 
õppesisu
Kõrgharidus Saab üle kanda kui õpilane on õppinud sama või ligilähedast eriala Ainekaart, 
lõputunnistus, 
hinneteleht, 
akadeemiline õiend


Praktika arvestamine VÕTAga

Erialaosakond Dokumendid 

Meedia,

energeetika

Tööandja poolt antud kinnitus töötamise kohta (tööleping): 

 • Töölepingu kestus 
 • Töötundide hulk kuus 

 • Otsene juht

 • Ametinimetus 

 • Ametijuhend või tööülesannete kirjeldus

Tööandja poolt antud iseloomustus

 

Eneseanalüüs:

 • iga õpiväljundi saavutamise kohtakirjeldades kasutatud tarkvara, töövõtteid, tööväljundit ning töönäidiseid. 


Kui õpiväljundiga seotud tööülesandeid ei olnud võimalik täita, tuleb see õpiväljundi juurde välja kirjutada.

 

IT ja telekommunikatsioon

Praktikapäevik, milles on kirjeldatud:

 • Praktikaülesannete täitmine päeviku vormis
 • Töökekkonna kirjeldus.
 • Ruum. Tööaeg. Töövahendid. Arenduskeskkond.
 • Projektimeeskond, rollid ja nendest tulenevad tööülesanded, ülesannete jagamine, kattumine, mitme rolli täitmine, ajagraafiku ulatus, suhtlemiseks kasutatavad meetodid ja vahendid. Töö organiseerimise vahendid

Praktika arvestamiseks peavad olema mahuliselt täiedetud minimaalselt 80% õppekavas nõutud tundidest (va tõestatav nt meditsiiniline või tööandjast tulenev põhjus) ja/või 80% õpiväljunditest.

VÕTA eesmärk on:

Väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

Suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

Võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;

Võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Tingimused:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 3 (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord)


Avalduse esitamine Tahvlis: juhend
 


Formaalne õpe

*Poolikuid mooduleid üle kanda ei saa. Kui moodul koosneb erinevatest teemadest, siis teema arvestamine toimub juhtumipõhiselt. Esitatavad dokumendid: ainekaart/mooduli kaart, lõputunnistus, hinneteleht, akadeemiline õiend

**Ligilähedase eriala puhul lõputunnistus

 

Näide: Õpitee moodul - 5 EKAP 

  Õpitee -
2 EKAP 
Majanduse alused -
2 EKAP
Karjääriplaneerime/
Kutsealane areng -
1 EKAP
Dokumendid
Kutseharidus saab 1:1 üle kanda saab 1:1 üle kanda saab 1:1 üle kanda kui õpilane 
on õppinud sama 
või ligilähedast eriala
Akadeemiline digiõiend
Gümnaasium Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu - Valikkursuse õpitulemused ja 
õppesisu
Kõrgharidus Saab üle kanda kui õpilane on õppinud sama või ligilähedast eriala Ainekaart, 
lõputunnistus, 
hinneteleht, 
akadeemiline õiend


Praktika arvestamine VÕTAga

Erialaosakond Dokumendid 

Meedia,

energeetika

Tööandja poolt antud kinnitus töötamise kohta (tööleping): 

 • Töölepingu kestus 
 • Töötundide hulk kuus 

 • Otsene juht

 • Ametinimetus 

 • Ametijuhend või tööülesannete kirjeldus

Tööandja poolt antud iseloomustus

 

Eneseanalüüs:

 • iga õpiväljundi saavutamise kohtakirjeldades kasutatud tarkvara, töövõtteid, tööväljundit ning töönäidiseid. 


Kui õpiväljundiga seotud tööülesandeid ei olnud võimalik täita, tuleb see õpiväljundi juurde välja kirjutada.

 

IT ja telekommunikatsioon

Praktikapäevik, milles on kirjeldatud:

 • Praktikaülesannete täitmine päeviku vormis
 • Töökekkonna kirjeldus.
 • Ruum. Tööaeg. Töövahendid. Arenduskeskkond.
 • Projektimeeskond, rollid ja nendest tulenevad tööülesanded, ülesannete jagamine, kattumine, mitme rolli täitmine, ajagraafiku ulatus, suhtlemiseks kasutatavad meetodid ja vahendid. Töö organiseerimise vahendid

Praktika arvestamiseks peavad olema mahuliselt täiedetud minimaalselt 80% õppekavas nõutud tundidest (va tõestatav nt meditsiiniline või tööandjast tulenev põhjus) ja/või 80% õpiväljunditest.

  Dokumendid
Üldhariduskooli üldharidusained Ainevaldkonna kursuste õpitulemused ja õppesisu
Kutseharidusest üldharidusained Akadeemiline digiõiend
Kutseharidusest erialaained Mooduli õpiväljundid ja teemad*
Ülikool Ainekaart, lõputunnistus, hinneteleht, akadeemiline õiend**